Algemene voorwaarden

 

 

1. Cursisten
Cursisten zijn zij, die deze overeenkomst zijn aangegaan met het instituut, en men is definitief cursist op de datum van inschrijving.

2. Cursusgelden
Cursusgelden kunnen tussentijds worden verlaagd of verhoogd waarvan tijdige aankondiging voor de cursist via e-mail.

3. Betalingen
Alle betalingen geschieden per vooruitbetaling rechtstreeks aan V.O.F.  Sportschool Van der Velde.
a. automatische incasso bij het instituut voor maandelijkse betalingen;
b. door rechtstreekse bankovermakingen voor kwartaal of jaarbetalingen;

Geen rekeningen worden verzonden maar bij betalingsachterstand slechts een herinnering verhoogd met € 5,00 aan administratiekosten waarvan gebonden een uiterlijke betalingstermijn van tien (10) dagen.

4. Afmelden
Afmelden kan alleen en uitsluitend schriftelijk met vermelding van naam en adres van de afzender. Na het eenmalig doorlopen van de gestelde cursusduur geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

  • Telefonische afmeldingen worden niet in behandeling genomen.
  • Zolang een cursist nog cursusgeld is verschuldigd, is en blijft men cursist ook al heeft men te kennen gegeven de cursus te willen beëindigen c.q. niet te willen continueren. De tijdsduur van de cursus loopt stilzwijgend door met de gestelde opzegtermijn van 1 maand en men verplicht zich de lopende periode te voldoen.

5. Tijdelijke stop
Een tijdelijke stop kan worden aangevraagd wanneer een cursist tijdelijk niet is staat is om te sporten wegens ziekte of een blessure. Een tijdelijke stop kan alleen en uitsluitend schriftelijk worden aangevraagd met vermelding van naam en adres van de afzender, en de reden van de tijdelijke stop. Valt uw tijdelijke stop binnen uw eerste cursusduur ( 3, 6, 12 of 18 maanden) dan wordt de einddatum opgeschort. Mocht uw stop definitief blijken, dan is er een opzegtermijn van 1 kalendermaand met inachtneming van de cursusduur. De administratiekosten voor deze regeling zijn 10 euro.


6. Persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sportschool Van der Velde gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
Uw persoonlijke gegevens vallen onder de wet persoonsbescherming.

 

Algemene bepalingen

1. Status instituut
Sportschool Van der Velde is een niet gesubsidieerd particulier instituut voor recreatie, lichamelijke opvoeding, sport en kunst, opgericht augustus 1960 en is ingeschreven bij de kamer koophandel en fabrieken voor Utrecht en omstreden onder nummer 30056242.

2. Bevoegdheden
Sportschool Van der Velde heeft een administratieve taak en treedt op, daar voor zover noodzakelijk, als voor namens de in het instituut werkzaam zijnde leerkrachten.

3. Mogelijkheden
De Leerkrachten bieden allerlei soorten sport in de ruimste zin van het woord en betekenis die in het instituut gebruikelijk zijn, (mogelijkheden voor budo, fitness, dance en yoga speciale cursussen in individueel of groepsverband voor jongens, meisjes, dames en heren, echtparen op basis van één of meerdere uren les/training per avond of week, afhankelijk van het gekozen abonnement).

4. Zon- en feestdagen/vakanties
Het instituut is gesloten op de officiële feestdagen en zondagen. Vakanties vallen zoveel mogelijk gelijk met de gebruikelijke lagere school vakanties. Er geldt dan een aangepast rooster. Tijdens de zomervakantie is een yoga stop van vier weken. Tussen kerst en nieuwjaar is er gedurende één week geen yoga.

5. Inhaallessen/trainingen
Inhaallessen zijn in geval van ziekte of omstandigheden door overmacht mogelijk, zonder extra kosten anders dan de vastgestelde cursusgelden, indien dit gebeurt binnen de geldigheid van  het lopende abonnement.

6. Aansprakelijkheid
De leerkrachten – ondernemers en/of  het instituut zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of ongevallen die de cursisten eventueel zouden overkomen.

7. Schade
Schade toegebracht aan de inventaris c.q. gebouw van het instituut door de cursist(en) is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

8. Herinneringen – incasso
Bij het niet voldoen aan de gestelde betalingstermijn zoals in een verzonden herinnering vermeld, gaan de vorderingen ter incasso. Het cursusgeld over de lopende periode is ineens opvorderbaar verhoogd met incassokosten, administratiekosten, 1% rente per achterstallige cursusmaand en de eventuele binnen- en buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de inning komen voor de rekening van de cursist, ouder, verzorger/ster, of vertegenwoordiger/ster.

9. Verantwoordelijkheid
Personen die de cursusovereenkomst/algemene bepalingen voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke functie of hoedanigheid, zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor de financiële consequenties verbonden aan de cursusperiode en het in deze overeenkomst daaraan gestelde.

10. Wangedrag
Cursisten die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de leerkrachten- ondernemers en/of het instituut in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot het instituut worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen.

11. Reglement van orde
a.
Het is in alle afdelingen van het instituut verboden te roken.
b. Alle cursisten dragen zorg 5 minuten voor aanvang van hun lessen –gekleed in schone sportkleding, een rein lichaam en verzorgde haardracht- in het instituut aanwezig te zijn.
c. Cursisten hebben zich binnen en buiten het instituut te gedragen als waardige sportlieden, zich niet in te laten met aangelegenheden die hun goede naam en eer – of die van het instituut – kunnen schaden.
d. Cursisten verplichten zich aan de sfeer en etiquette van het instituut en zich te onthouden van politieke en geloofsovertuiging tijdens de cursussen, trainingen, demonstraties of topsportevenementen nationaal en internationaal, ongeacht  door welke persoon of lichamen uitgeschreven c.q. georganiseerd.
e. Cursisten of ex-cursisten, die wel of geen officiële opleiding voor leraar/instructeur hebben genoten, wel of niet in het bezit van een bevoegd diploma met aantekening door een rijksgecommitteerde, is het verboden binnen een straal van vijftien (15) kilometer uitgaande rondom het instituut sportschool Van der Velde als middelpunt, zich te begeven op het gebied van lesgeven of het verlenen van assistentie  bij personen of lichamen, onder eigen of andermans naam ongeacht in welke vorm van hoedanigheid ook, hetzij met of zonder stoffelijke of onstoffelijke voordelen zulks betreffende de activiteiten die in het voornoemde instituut worden onderwezen.
f. Conform punt 11. REGLEMENT VAN ORDE met betrekking op punt e, zijn de genoemde cursisten gebonden aan een wachttijd van vijf (5) jaren ingaande op de dag dat men zich officieel als cursist (e) bij het vermelde instituut heeft afgemeld. Bij het niet nakomen van het gestelde als vernoemd stellen de overtreders/sters of diens ouders, verzorgers of diens vertegenwoordigers, zich bloot daar het instituut te vorderen schadevergoeding welke is vastgesteld zonder enige korting of compensatie van twaalfduizend euro, zegge. € 12.000,- en een boeteclausule van honderd euro, zegge. €100,- per dag per overtreding.
g. Het is de cursist in het vermelde instituut verboden een andere kleur sportkleding, ontwerp of uitmonstering te dragen dan is voorgeschreven of in het algemeen gebruikelijk is.

Onze cursusovereenkomst/algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken te Utrecht, onder nr. 30058242 en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Wageningen.

 

  • Gratis proefweek!

    Gratis proefweek!

    Denk jij wel eens het volgende?: 'Pfff vandaag sporten, echt geen zin in...' Kom dan eens langs bij van der Velde en ervaar dat s...

    Lees meer
Meer nieuws